Drobečková navigace

Úvod > Ekocentrum > O nás > Poslání ekocentra

O nás

Podpora EVVO na školách

Základním posláním krajského střediska ekologické výchovy Cheb je podpora EVVO na školách v Karlovarském kraji. V rámci této činnosti nabízíme výukové programy tematických okruhů týkajících se zejména chovu hospodářských zvířat a tradičních řemesel, ale i z oblasti biologie, ekologie a ochrany přírody a krajiny.

Tyto vzdělávací programy žákům představí činnosti související s chovem domácích zvířat a zpracováním jejich produktů. Výukové programy jsou koncipovány tak, aby je bylo možné zařadit do školních plánů EVVO, do předmětů prvouka, přírodopis a ekologická výchova a jejich realizací naplnit cíle průřezových témat environmentální výchova, osobnostní a sociální rozvoj a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Vedle výukových programů zároveň nabízíme koordinátorům EVVO konzultace při tvorbě a realizaci školních plánů EVVO. Poskytneme vám zázemí pro uskutečnění vašich vlastních projektů, podporu při přípravě studentů na přírodovědné soutěže, eventuelně programy šité na míru vašim požadavkům (např. přírodovědné exkurze). Rovněž je možné se individuálně domluvit a v našem ekocentru realizovat Vaše vlastní projekty s podporou našich prostředků a vybavení.

Výzva učitelům

Naším cílem není mentorsky vnucovat v praktickém životě nepoužitelné informace. Jde nám o to, aby se žáci, kteří navštíví naše výukové programy, zážitkovou formou seznámili s tématy, které se ve škole neprobírají nebo pouze okrajově. Při tvorbě našich výukových programů klademe důraz na to, aby si děti při výuce co nejvíce hrály a byla celostně zapojena jejich osobnost.

Současné možnosti výuky ve školách bohužel redukují rozvoj osobnosti žáka pouze na některé osobnostní složky. Děti, které jsou plné energie a jejichž organismus je nastaven tak, aby se učil plným prožitkem při zapojení celého těla, jsou tak v podstatě deprivovány školským systémem, z jehož kolejí je velice těžké vybočit. Díky tomu, že vyučování málo respektuje přirozené potřeby dítěte, se děti pak často nudí a následně jsou nesoustředěné a při výuce buď pospávají anebo zlobí.

Naše středisko ekologické výchovy si klade za cíl tento nedostatek alespoň z části napravit a poskytnout dětem výuku prožitkem.

Rádi bychom Vás požádali o případné náměty k naší činnosti. Učitelé patří mezi odborníky, kteří rozumí duši dítěte snad nejvíce a kteří mají v této oblasti cenné zkušenosti. Věříme, že mnozí máte nápady, které by pomohli chod našeho centra vylepšit a poskytnout tak stále kvalitnější služby při vzdělávání mládeže.  Bude nám potěšením, pokud se připojíte, byť třeba jen občasnou poznámkou k naší činnosti, do stále rostoucího okruhu spolupracovníků našeho ekocentra.